Advanced search
EDCs
ગીર (પશ્‍ચિમ) વિભાગ, જુનાગઢ હસ્‍તકની તાલુકાવાર કાર્યરત ઇ.કો. ડેવલપમેન્‍ટ કમીટીઓની વિગતની માહિતી
અ. નં. વિભાગ જિલ્‍લો તાલુકો ગામ કમીટીનું સ્‍થાપનાનું વર્ષ કુલ સભ્‍યો
ગીર (પશ્‍ચિમ) વિભાગ, જુનાગઢ જૂનાગઢ ઉ ના બાબરીયા ૧૯૯૮-૯૯૧૪૪
ઉ ના કરેડા ૧૯૯૮-૯૯૧૯૫
ઉ ના કંસારીયા ૧૯૯૮-૯૯૬૩
ઉ ના જામવાળા ૧૯૯૯-૦૦૪૯૩
ઉ ના ઝાંખીયા ૧૯૯૭-૯૮૧૨૨
ઉ ના થોરડી ૧૯૯૯-૦૦૨૬૨
ઉ ના ભાંખા૧૯૯૯-૦૦૧૩૦
ઉ ના બાબરીયા નેસ ૧૯૯૯-૦૦૧૭
ઉ ના પોપટડી નેસ ૧૯૯૯-૦૦૧૨
૧૦ઉ ના અમરવેલ નેસ ૧૯૯૯-૦૦
૧૧ઉ ના સાપનેસ ૨૦૦૦-૦૧૧૦
૧૨ઉ ના સુડાવી-બીલીયાટ નેસ ૨૦૦૦-૦૧
૧૩કોડીનાર નગદલા૧૯૯૯-૦૦૩૬૦
૧૪કોડીનાર વલાદર ૧૯૯૯-૦૦૨૪૭
૧૫કોડીનાર પીછવી ૨૦૦૪-૦૫
૧૬તાલાળાજાવંત્રી ૨૦૦૦-૦૧૧૪૪
૧૭તાલાળાલીમઘ્રા ૧૯૯૯-૦૦૨૮
૧૮તાલાળાબામણાસા ૨૦૦૪-૦૫૩૨૫
૧૯તાલાળામંડોરણા ૨૦૦૦-૦૧૫૧૧
૨૦તાલાળાઘણેજ ૧૯૯૯-૦૦૪૬૩
| આગળ જુઓ