Advanced search
Villages under Forest Area West
ગીર પશ્ચિમ વિભાગ,
જૂનાગઢ હસ્‍તકના વન વિસ્‍તારની વિગત દર્શાવતું પત્રક
ગામનું નામ સ.નં. રીઝર્વ ફોરેસ્‍ટપ્રોટેકટેડ ફોરેસ્‍ટ કલમ-૪ હેઠળઅનકલાસકુલ વન વિસ્‍તાર
હે. આર. હે. આર. હે. આર. હે. આર. હે. આર.
તાલુકો - તલાળા
જેપુર ૪૪૨૩.૬૬૨૩.૬૬
૫૪૨૫.૬૩૨૫.૬૩
૬૨૧૯૪.૨૭૧૯૪.૨૭
૯૧૪૮.૬૬૪૮.૬૬
૧૧૪૬.૩૩૪૬.૩૩
કુલ૨૯૨.૨૨૪૬.૩૩૩૩૮.૫૫
હરીપુર ૯૭૨૧.૧૯૨૧.૧૯
૧૦૦૨૭.૯૪૨૭.૯૪
૧૦૨૩૦.૯૧૩૦.૯૧
૧૦૩૨૮.૫૩૨૮.૫૩
૧૦૬૧.૧૨૧.૧૨
૯૪૧૫.૭૬૧૫.૭૬
૯૩૧૦.૭૫૧૦.૭૫
૯૧૧૪.૭૩૧૪.૭૩
૮૮૧૨.૯૫૧૨.૯૫
૪૮૧૮.૧૪૧૮.૧૪
૪૯૬.૬૧૬.૬૧
૫૦૧.૬૫૧.૬૫
૫૨૭.૬૪૭.૬૪
| આગળ જુઓ